Uczelnie

Filologia o sp. filologia włoska

Uczelnia:
Ateneum Szkoła Wyższa
Wydział:
Wydział Neofilologii
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Studia dają wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów włoskiego obszaru językowego. Absolwent powinien znać język włoski na poziomie C1 (studia I stopnia) i C2 (studia II stopnia), a język włoski specjalistyczny w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu. Powinien posiadać interdyscyplinarne kompetencje, które umożliwią wykorzystanie wiedzy o języku i jego znajomości w różnych dziedzinach nauki i życia społecznego. Studia przygotowują – w zależności od ukończonej specjalności – do pracy m.in. w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorach usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury, a także jako nauczyciel po ukończeniu specjalności nauczycielskiej. Natomiast specjalność przekładoznawcza przygotowuje do pracy tłumacza.

Adres

Wydział Neofilologiczny
80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 25A
tel. 58 722 08 10
Rekrutacja tel. 58 722 08 00

Facebook