Uczelnie

Pedagogika terapeutyczna

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Dobór treści studiów pozwala słuchaczom na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z uczniami przewlekle chorymi, z zaburzeniami emocjonalnymi, niepełnosprawnymi oraz zagrożonymi niepełnosprawnością. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów w zakresie planowania i realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych i terapeutycznych w szkołach ogólnodostępnych, specjalnych, przyszpitalnych oraz placówkach leczniczych. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w obszarze pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i z dorosłymi chorymi przewlekle, niepełnosprawnymi, zagrożonymi niepełnosprawnością, z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi. Studia przygotowują do pracy w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych), poradniach psychologiczno-pedagogicznych; świetlicach terapeutycznych, instytucjach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, fundacjach zajmujących się niepełnosprawnością, w instytucjach opieki paliatywnej oraz szpitalach. Ukończenie studiów daje kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz do realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce w stosunku do dzieci i młodzieży chorych przewlekle, niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością, z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi oraz z ich rodzicami i nauczycielami, a także pracy terapeutycznej z dorosłymi chorymi przewlekle, niepełnosprawnymi, zagrożonymi niepełnosprawnością oraz z ich rodzinami. Studia skierowane są do absolwentów studiów przygotowujących do zawodu nauczyciela ( studia licencjackie i magisterskie) psychologów (posiadających kwalifikacje pedagogiczne), pedagogów. Absolwentów innych kierunków z ukończonym kursem pedagogicznym.

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook