Uczelnie

Resocjalizacja i socjoterapia

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Resocjalizacja to nieodłączny element systemu wsparcia społecznego, który obecny jest w każdym kraju Wspólnoty Europejskiej. Stąd przed absolwentami tej specjalności otwierają się szerokie perspektywy zatrudnienia, a co ważniejsze – zatrudnienia stabilnego i coraz bardziej atrakcyjnego finansowo. Studia przygotowują do pracy psychokorekcyjnej z dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka, z zaburzeniami zachowania, z młodzieżą niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem a także ich rodzicami. Większość zajęć ze względu na specyfikę studiów prowadzona jest metodami interaktywnymi w formie treningów i warsztatów, wsparciem metodologicznym są wykłady konwersatoryjne. Absolwenci studiów uzyskają kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, uprawnienia do realizowania zadań opiekuńczo-wychowawczych, przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki niedostosowania społecznego, zajęć socjoterapeutycznych, będą też mogli wykonywać zadania kuratora sądowego. osoby, które ukończyły studia wyższe pedagogiczne (co najmniej pierwszego stopnia) lub osoby z przygotowaniem pedagogicznym, posiadające uprawnienia nauczyciela.

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook