Uczelnie

Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy pedagogicznej

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Program studiów podyplomowych opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela ( Dz. U. z dnia 6 lutego 2012 r. poz. 131.). Studia przygotowują do pracy na stanowisku nauczyciela w placówkach oświatowych i edukacyjnych oraz nadają wymagane w tym zakresie kwalifikacje. Absolwenci studiów uzyskują świadectwo potwierdzające przygotowanie pedagogiczne dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu/przedmiotów na danym etapie kształcenia, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r., w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Słuchacz może realizować jeden z etapów edukacyjnych w zależności od posiadanych kwalifikacji do nauczania przedmiotu: • Edukacja przedszkolna i I etap (klasy 1-III szkoły podstawowej), • II etap edukacyjny (klasy IV – VI szkoły podstawowej), • III i IV etap (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, kształcenie w zawodzie). Kandydatem na studia podyplomowe jest absolwent studiów pierwszego (licencjackich) i/lub drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków, które zapewniają merytoryczne przygotowanie do nauczania danego przedmiotu przedmiotu (rodzaju zajęć).

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook