Uczelnie

Prawo

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Absolwent studiów jest wyposażony w wiedzę ogólną z zakresu dogmatycznych dyscyplin prawa, uzupełnioną o podstawową wiedzę z zakresu negocjacji i mediacji, komunikacji społecznej i kultury współczesnej, psychologii, filozofii, socjologii, rachunkowości, mikro i makroekonomii, podstawy zarządzania i biznes planu, rachunkowości i finansów. Absolwent ma umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego rozumowania, interpretowania przepisów prawnych, przygotowania argumentacji prawnych oraz praktycznego zastosowania zdobytej podczas studiów wiedzy teoretycznej z zachowaniem zasad etyki prawniczej. Absolwent przygotowany jest do wykonywania szeroko rozumianych zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji w instytucjach lub organizacjach publicznych i niepublicznych (tak w krajowych, jak i międzynarodowych). Absolwent przygotowany jest do występowania w roli mediatora w sytuacjach, w których obowiązujące prawo wskazuje mediację jako zalecany sposób rozstrzygnięcia sporów prawnych. Dzięki szerokiemu zakresowi realizowanych przedmiotów ekonomicznych, absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy jako doradca, konsultant, ekspert i partner biznesowy, menedżer, finansista w sferze gospodarczej w Polsce i w otoczeniu międzynarodowym. Absolwent potrafi współdziałać i pracować w grupie, potrafi odpowiednio precyzować priorytety służące realizacji celu lub zadania określonego przez siebie bądź przez innych, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Wydział Nauk Społecznych
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook