Uczelnie

Fizjoterapia

Uczelnia:
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział:
Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych. Studia obejmują przedmioty ogólne: anatomię człowieka, fizjologię, etc. oraz przedmioty zawodowe: fizykoterapię, kinezyterapię, masaż leczniczy, balneoklimatologię i leczenie uzdrowiskowe etc. Posiadane kwalifikacje oraz umiejętności zawodowe naszych absolwentów uprawniają do: przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek różnych chorób bądź obrażeń, a w cięższych przypadkach – kształtowaniu zdolności motorycznych na poziomie optymalnym dla danej osoby; kształtowania i podtrzymywania sprawności i wydolności osób niepełnosprawnych, stosownie do ich potencjalnych możliwości, aby mogły brać czynny udział w życiu społecznym; dostosowania działań do nadrzędnych celów rehabilitacji poszczególnych osób, w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych. Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów określają możliwości zatrudnienia absolwentów w takich miejscach pracy jak: publiczne i niepubliczne placówki służby zdrowia (np. szpitale o różnym profilu, specjalistyczne przychodnie, poradnie i gabinety rehabilitacyjne, przychodnie wielospecjalistyczne oraz ośrodki i sanatoria rehabilitacyjne); przyszkolne i międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej i ośrodki wychowawczo-rehabilitacyjne; zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej; publiczne i niepubliczne placówki prowadzące działalności w zakresie niepełnosprawności; jednostki gospodarki i podmioty gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną (np. ogniska TKKF, ośrodki i gabinety odnowy biologicznej, gabinety masażu, a także centra fitness); placówki sportowe (np. klubowe gabinety odnowy biologicznej, przychodnie sportowo-lekarskie i centralne ośrodki sportu). Absolwenci mogą również prowadzić własną praktykę fizjoterapeutyczną. Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia, jak również do kontynuacji edukacji na studiach III stopnia – doktoranckich.

Adres

Uczelniane Centrum Rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
al. Zwycięstwa 41-42, 80-210 Gdańsk
Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej
tel. 58 349 13 91

Facebook