Uczelnie

Pielęgniarstwo

Uczelnia:
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział:
Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Absolwent uzyskuje przygotowanie do wykonywania zawodu pielęgniarki polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: rozpoznawaniu warunków, potrzeb i problemów pielęgnacyjnych pacjenta, planowaniu i sprawowaniu opieki pielęgnacyjnej nad chorym, udzielaniu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Studia obejmują: nauki podstawowe (anatomia, fizjologia, patologia, genetyka, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, farmakologia, radiologia), nauki społeczne (psychologia, socjologia, pedagogika, prawo, zdrowie publiczne, filozofia i etyka zawodu pielęgniarki), nauki w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej (podstawy pielęgniarstwa, promocja zdrowia, podstawowa opieka, dietetyka, badanie fizykalne, badania naukowe w pielęgniarstwie) oraz nauki w zakresie opieki specjalistycznej (choroby wewnętrzne, pediatria, chirurgia, położnictwo i ginekologia, psychiatria, anestezjologia, rehabilitacja, neurologia, geriatria, opieka paliatywna, podstawy ratownictwa medycznego, a także pielęgniarstwa: internistyczne, pediatryczne, chirurgiczne, położniczo-ginekologiczne, psychiatryczne, w zagrożeniu życia, neurologiczne, geriatryczne i pielęgnowanie niepełnosprawnych). Absolwent jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu oraz do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach opieki społecznej. Absolwent studiów pierwszego stopnia uzyskuje tytuł licencjata pielęgniarstwa i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub po rozpoczęciu pracy zawodowej, podjęcia różnych form kształcenia podyplomowego (kursów specjalistycznych, kwalifikacyjnych i szkoleń specjalizacyjnych).

Adres

Uczelniane Centrum Rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
al. Zwycięstwa 41-42, 80-210 Gdańsk
Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej
tel. 58 349 13 91

Facebook