Uczelnie

Zdrowie publiczne

Uczelnia:
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wydział:
Wydział Nauk o Zdrowiu z Oddziałem Pielęgniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej
Rodzaj:
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Studia na poziomie licencjackim kierunku zdrowie publiczne pozwalają przygotować się do działań z zakresu promocji zdrowia, zapobiegania chorobom oraz ochrony zdrowia przed szkodliwymi czynnikami ryzyka. Przybliżają zasady i sposoby mobilizowania społeczeństwa do realizowania polityki zdrowotnej państwa na szczeblu lokalnym i krajowym. Pozwalają zdobyć wiedzę na temat prognozowania i kształtowania struktury, wielkości potrzeb zdrowotnych i usług medycznych ludności, jak też opracowywania ekspertyz, raportów, referatów i publikacji z zakresu zdrowia publicznego. Studenci mogą poznać zasady i nabyć umiejętności zarządzania – w oparciu o normy prawa i nowoczesne techniki zarządzania – zakładami ochrony zdrowia i instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianym zdrowiem publicznym. W czasie studiów studenci mają okazję praktykować umiejętności w instytucjach współpracujących z kierunkiem studiów, tj. w Polskim Towarzystwie Programów Zdrowotnych, Wojewódzkim Ośrodku Koordynującym Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy czy Ośrodku Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka, które prowadzą populacyjne programy zdrowotne. Będą mogli odbyć praktyki zawodowe w samorządach lokalnych, instytucjach ubezpieczenia zdrowotnego (np. NFZ) i innych jednostkach ochrony zdrowia. Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe do pracy w szeroko pojętych instytucjach systemu zdrowotnego w sektorze publicznym, samorządowym, pozarządowym i prywatnym. Studia obejmują podstawy nauk społecznych, demografii, epidemiologii, prawa, ekonomii i zarządzania, zagadnienia promocji zdrowia, programów zdrowotnych systemów opieki społecznej, polityki zdrowotnej państwa i Unii Europejskiej w obszarze zdrowia publicznego. Absolwenci studiów I stopnia są uprawnieni do podejmowania studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku zdrowie publiczne.

Adres

Uczelniane Centrum Rekrutacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
al. Zwycięstwa 41-42, 80-210 Gdańsk
Stanowisko ds. Rekrutacji Polskojęzycznej
tel. 58 349 13 91

Facebook