Uczelnie

Zagospodarowanie odpadów i czyste technologie

Uczelnia:
Politechnika Gdańska
Wydział:
Wydział Chemiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Zasadniczym elementem podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i ochrony środowiska jest wdrażanie czystych technologii uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju. Jednym z istotnych elementów tego procesu jest gospodarka odpadami. Studium Podyplomowe (SP) przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i personelu technologicznego przedsiębiorstw oraz pracowników administracji państwowej i samorządowej, a także doktorantów i absolwentów wyższych uczelni, chcących uzupełnić wykształcenie i poszerzyć możliwości znalezienia pracy. Ramowy program SP ma na celu zapoznanie uczestników z: nowoczesnymi metodami gospodarowania odpadami komunalnymi, niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne i komunalne, w tym metod odzysku i recyklingu zgodnie z obowiązującym prawem, ze szczególnym naciskiem na obowiązki wytwórców i posiadaczy odpadów wynikających z Ustawy o odpadach, obowiązkami samorządów gminnych wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, metodami analityki odpadów, odzyskiem energii z odpadów, kompostowaniem i produkcją biogazu z odpadów ulegających biodegradacji, problematyką zagospodarowania odpadów z wydobycia ropy i gazu z łupków, z przemysłu rafineryjnego, finansowaniem inwestycji służących zagospodarowaniu odpadów, w tym odzysku, recyklingu i przetwórstwa odpadów, zagadnieniami sprawozdawczości w gospodarce odpadami.

Adres

Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej
Budynek Chemii A, pokój 40 (parter)
tel. 48 58 347 19 50

Facebook