Uczelnie

Studia Podyplomowe Innowacje w turystyce

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Ekonomiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

W wyniku ukończenia studiów absolwent posiada wiedzę zarówno z szeroko pojmowanego rynku turystycznego jak i specjalistycznych dziedzin z zakresu innowacyjności wyznaczających kierunek rozwoju turystyki. Szerokie spektrum przedmiotów związanych z innowacyjnością pozwala absolwentowi na kreatywną działalność w obszarze turystyki, począwszy od tworzenia konkurencyjnego produktu turystycznego do kierowania nowoczesnym przedsiębiorstwem turystycznym. Słuchacz nabywa umiejętności z zakresu wykonywania analiz ekonomicznych zwłaszcza w mikroskali, w tym kalkulowania opłacalności przedsięwzięć turystycznych. Ponadto, sprawnie posługuje się narzędziami informatycznymi znajdującymi zastosowanie w biurach podróży, hotelarstwie oraz turystyce międzynarodowej. Wyposażony jest w kompetencje pozwalające świadomie wykorzystywać walory regionalne w lokalnej turystyce morskiej. Jego wiedza obejmuje również wsparcie logistyczne z uwzględnieniem transportu, w tym lotniczego w aspekcie rozwiązań innowacyjnych. Na potrzeby międzynarodowego rynku turystycznego absolwent wyposażony jest w narzędzia komunikacji międzykulturowej, a także wiadomości z zakresu etykiety w biznesie. Przygotowanie z zakresu innowacji pozwoli absolwentowi na wprowadzenie działań dążących do podnoszenia konkurencyjności polskich produktów turystycznych, co stanowi jedną z kluczowych przesłanek w procesie kształtowania oferty turystycznej.

Adres

Wydział Ekonomiczny
81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121
tel. 58 523 12 21

Facebook