Uczelnie

Studia Podyplomowe Logopedyczne

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Filologiczny
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Na Podyplomowe Studia Logopedyczne przyjmowane są osoby, posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich. Preferowani są absolwenci kierunków humanistycznych i medycznych. Kandydaci powinni charakteryzować się bardzo dobrym słuchem, prawidłową budową układu stomatognatycznego oraz odpowiednią sprawnością ortofoniczną. Absolwent Studiów w wyniku ukończenia studiów i odbycia praktyk logopedycznych otrzymuje świadectwo ukończenia PSLog oraz posiada pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy. W czasie studiów zdobywa wiedzę specjalistyczną z zakresu dyslalii, neurologopedii, surdologopedii, balbutologopedii, oligofrenologopedii, emisji i higieny głosu i innych specjalistycznych działów logopedii. Powinien wykazać się gruntowną znajomością metodologicznych podstaw diagnozy i terapii logopedycznej, jak też kompetentnie korzystać z gotowych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych. Powinien mieć również wpojone nawyki ustawicznego kształcenia oraz doskonalenia i aktualizacji warsztatu diagnostyczno-terapeutycznego.

Adres

Wydział Filologiczny, Katedra Logopedii
80-952 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 58
tel. 58 523 23 74, 58 523 23 63

Facebook