Uczelnie

Studia Podyplomowe Pedagogiczne

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Kandydatem na studia podyplomowe jest absolwent studiów pierwszego (licencjackich) i/lub drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków, które zapewniają merytoryczne przygotowanie do nauczania danego przedmiotu szkolnego (rodzaju zajęć). Celem studiów jest nadanie uprawnień pedagogicznych do nauczania w szkołach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kwalifikacje uzyskiwane przez absolwenta: Absolwent Podyplomowych Studiów Pedagogicznych uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskanie efektów kształcenia, a także wymaganej liczby punktów ECTS, określonych w programie PSP oraz w nadrzędnym wobec niego dokumencie, jakim jest Rozporządzenie MNiSW z dn. 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z dn. 6 lutego 2012 r., p. 131). Uzyskanie świadectwa jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji psychologiczno-pedagogicznych oraz dydaktycznych do wykonywania zawodu nauczyciela na odpowiednim etapie edukacyjnym (drugim, lub trzecim i czwartym) i w zakresie danego przedmiotu, zgodnie z posiadanym przygotowaniem merytorycznym i jego poziomem potwierdzonym dyplomem ukończenia studiów.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4
tel. 58 523 44 51

Facebook