Uczelnie

Studia Podyplomowe Tutoring uzdolnień w edukacji

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwent studiów podyplomowych „Tutoring uzdolnień w edukacji” uzyskuje przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy z osobą zdolną. Dysponuje aktualną wiedzą oraz umiejętnościami pozwalającymi mu na identyfikowanie zdolności (adekwatne do posiadanych już kwalifikacji, do wykonywanego zawodu, do pełnionej roli rodzica itp.); na opracowywanie indywidualnych programów nauczania i wspomagania dziecka zdolnego w procesie edukacyjnym i wychowawczym, z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych. Absolwent potrafi działać na rzecz rozwoju własnego, wdrażania nowych form pracy z dzieckiem zdolnym oraz tworzenia sieci wsparcia zawodowego dla osób współpracujących z uczniami mającymi uzdolnienia kierunkowe.

Adres

Wydział Nauk Społecznych
80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4

Facebook