Uczelnie

geografia

Uczelnia:
Uniwersytet Gdański
Wydział:
Wydział Oceanografii i Geografii
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Geograf zajmuje się badaniem środowiska geograficznego (środowiska przyrodniczego i środowiska człowieka). Ocenia aktualny stan badanych zjawisk, ich uwarunkowań, tendencji zmian oraz prognozuje stany przyszłe i ich skutki. Jego pole zainteresowań jest szerokie, co powoduje konieczność specjalizacji w kierunku przyrodniczym (specjalność geografia fizyczna) bądź humanistycznym (specjalność geografia człowieka). W każdym z tych kierunków istnieje z kolei wiele specjalności, związanych z poszczególnymi składnikami środowiska przyrodniczego, czy z dziedzinami działalności człowieka. Geograf, podobnie jak inni specjaliści pracujący w terenie, powinien posiadać umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi i pracy w zespole. Ważnymi cechami są spostrzegawczość, umiejętność wyciągania poprawnych wniosków, przechodzenia od analizy do syntezy. Istotna jest też punktualność. Dotyczy to szczególnie obserwacji meteorologicznych, hydrologicznych i innych, które muszą być wykonane w określonym miejscu i czasie, niezależnie od istniejących warunków. Po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej uzyskuje się uprawnienia do nauczania geografii i przyrody w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Adres

Wydział Oceanografii i Geografii
81-378 Gdynia
al. Marszałka Piłsudskiego 46
tel. centrala 58 523 66 00
fax 58 661 64 70

Email

Facebook