Uczelnie

Bezpieczeństwo i higiena pracy z metodyką

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Wydział:
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Postępująca globalizacja, informatyzacja i internacjonalizacja życia społeczno–gospodarczego jest splotem zależności przynoszących wiele dodatnich skutków, ale i negatywnych konsekwencji. Szczególny niepokój budzą te, które dotykają bezpośrednio człowieka oraz podstaw jego egzystencji, w tym godnych, bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. Wyzwaniem przyszłości w tym zakresie wychodzi naprzeciw nowa strategia Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa w pracy. Strategia ta jest trudnym wyzwaniem. Dla Polski jest to konieczność szybkiego i wieloaspektowego podjęcia konkretnych działań na rzecz promocji bezpieczeństwa i zdrowia. Powinny to być działania długofalowe i systemowe uwzględniające wpływ zdrowia psychicznego i społecznego na jakość pracy oraz stan bezpieczeństwa i zdrowia człowieka w środowisku pracy. Wymagają one konsolidacji działań i postaw tworzących kulturę pracy i wykonywania zawodu, przy jednoczesnym zapobieganiu ryzyku zawodowemu, jego przewidywaniu i szacowaniu. Niezbędna umiejętność kontrolowania oraz zarządzania ryzykiem zawodowym wchodzi dziś w zakres kwalifikacji zawodowych i menedżerskich, których ranga zostaje w Strategii Unijnej podniesiona do kategorii pierwszorzędnej. Takie właśnie kwalifikacje uzyskają absolwenci studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Metodyką. Bezpieczeństwo w zakładzie pracy – to wyzwanie, które jest niezwykle istotnym w procesie zdążania ku europejskiemu i globalnemu społeczeństwu informacyjnemu. Przyszłość będzie wymagała, aby szeroko spojrzeć na bezpieczeństwo pracy, jako dziedzinę, w której mieścić będzie się nie tylko tradycyjnie jeszcze rozumiana problematyka BHP, ale także ochrona i obrona, ratownictwo, ochrona informacji niejawnych, ochrona ppoż. i środowiska, jak również atmosfera pracy, dla której to coraz większego znaczenia nabiera przeciwdziałanie mobbingowi. Poważne podejście do tej problematyki wymagać będzie nadania jej odpowiedniej rangi, poczynając od strukturalnego usytuowania osoby odpowiedzialnej za jej realizację – zastępca dyrektora lub kierownika. Zawodowe przygotowanie tego typu pracowników, którzy byliby kompetentni do sprawowania funkcji kierowniczych, dydaktycznych oraz wychowawczych zarazem – to kolejne wyzwanie dla edukacji realizowanej w szkołach wyższych. Naprzeciw temu zapotrzebowaniu wychodzą proponowane studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Metodyką. Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy według standardów europejskich, zgodnych z założeniami zintegrowanych systemów zarządzania. Studia są adresowane w pierwszej kolejności do absolwentów wyższych uczelni, pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z organizacją i zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w firmach prywatnych, instytucjach, organach państwowych i samorządowych oraz edukowaniem z zakresu bezpieczeństwa i higieny życia, pracy, nauki i służby: kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania; etatowi pracownicy służby bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony i obrony w zakładach pracy; kandydaci na stanowiska specjalistów BHP w zakładach pracy; osoby związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem i reagowania kryzysowego; osoby zainteresowane samodoskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Rozpoznanie rynku pracy upoważnia do tezy, że aktualnie już jest a w przyszłości będzie jeszcze większe zapotrzebowanie na tego typu specjalistów, zwłaszcza w większych firmach, które mają kontakty międzynarodowe i doceniają znaczenie problematyki bezpieczeństwa, nie tylko w aspekcie społecznym, ale i z perspektywy rachunku ekonomicznego. Coraz więcej firm rozumie, że bezpieczeństwo pracy to nie tylko zapewnienie odpowiednich środków technicznych, ale przede wszystkim problem natury mentalnej i świadomościowej, któremu sprostają jedynie wysoko kwalifikowani specjaliści, kompetentni z zakresu prawa pracy, problematyki techniczno-inżynieryjnej, ale przede wszystkim posiadający gruntowne przygotowanie psychospołeczne i organizatorsko-menedżerskie. Takim specjalistą będzie bez wątpienia absolwent proponowanych studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i Higiena Pracy z Metodyką.

Adres

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Gdańsku
Gdańsk 80-557, ul. Marynarki Polskiej 15
tel. 58 341-98-51

Facebook