Uczelnie

Doradztwo zawodowe i personalne przedsiębiorczością

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Wydział:
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Specjalność „Doradztwo zawodowe i personalne” przede wszystkim umożliwia zdobycie wiedzy na temat sposobów i możliwości udzielania pomocy dla osób bezrobotnych. Studia te szkolą studentów również z zakresu zarządzania personelem w firmach i organizacjach. Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu: socjologii, prawa pracy, psychologii, komunikacji, oraz wiedzę specjalistyczną z obszaru polityki społecznej, zarządzania zasobami ludzkimi. Umożliwia poznanie zasad funkcjonowania instytucji świadczących usługi na rynku pracy. Kształcenie realizowane jest w formie: wykładów, ćwiczeń, warsztatów i projektów, gwarantuje to zarówno teoretyczne jak i praktyczne przygotowanie do zawodu. Studenci będą mogli też zdobyć doświadczenie podczas praktyk studenckich, które to zajęcia są integralną częścią tej specjalności. Celem studium jest: przygotowanie do działalności w zakresie doradztwa zawodowego i personalnego w różnego typu instytucjach; przygotowanie do realizacji zadań szkolnego doradcy zawodu; kształcenie specjalistów ds. osobowych i rozwoju zawodowego; kształtowanie aktualnie bardzo potrzebnej umiejętności analizowania lokalnych rynków pracy; rozwijanie postaw przedsiębiorczości, przydatnych teraz gdy powstaje tyle nowych firm; kształtowanie kompetencji w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi; kształtowanie umiejętności projektowania karier zawodowych; przygotowanie do samozatrudnienia. Oferta Studium adresowana jest do osób z wykształceniem wyższym magisterskim lub wyższym zawodowym: nauczycieli; pracowników placówek oświatowych; pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych; pracowników urzędów pracy oraz agencji zatrudnienia; pracowników biur karier. Absolwenci specjalności „Doradztwo zawodowe i personalne” są wyszkolonymi specjalistami z zakresu prowadzenia poradnictwa i szkolenia osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy. Posiadają fachową wiedzę, by udzielać fachowych porad psychologiczno-pedagogicznych z zakresu wyboru szkoły, czy profilu kursu zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. Są wysokiej klasy specjalistami od zarządzania personelem. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku doradcy zawodowego albo personalnego w sprawach dotyczących młodzieży (zwłaszcza absolwentów szkół wyższych, wśród których występuje duży stopień bezrobocia), osób dorosłych, w podeszłym wieku (czyli grupy aktualnie wspieranej przez różne akcje typu 50+). Może podjąć pracę w placówkach i ośrodkach edukacyjnych oraz instytucjach rynku pracy. Jego głównym celem jest doradzanie i wspomaganie rozwoju zawodowego osób znajdujących się w trudnych, nieraz stresujących sytuacjach życiowych.

Adres

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Gdańsku
Gdańsk 80-557, ul. Marynarki Polskiej 15
tel. 58 341-98-51

Facebook