Uczelnie

Negocjacje i mediacje

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Wydział:
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studium jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w charakterze mediatora. Ukończenie kwalifikacyjnego studium w zakresie mediacji, jest szansą zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych dla absolwentów szkół wyższych o profilu humanistycznym. Ponadto absolwenci kierunku zdobędą poszerzoną wiedzę z zakresu: oceny procesów dotyczących bezpieczeństwa oraz warunków podejmowania decyzji podczas działań w warunkach kryzysowych; sposobów oceny sytuacji kryzysowych i sporządzania dokumentacji planistycznej reagowania kryzysowego; możliwości umiejętnego wykorzystania optymalnych technik organizacji i pracy w sytuacjach wyjątkowych; zarządzania sytuacjami kryzysowymi, spowodowanymi zarówno przyczynami naturalnymi (np. klęski żywiołowe, katastrofy naturalne), jak i nienaturalnymi (np. awarie techniczne, zakłócenia porządku publicznego, zagrożenia o charakterze terrorystycznym, bunty w ośrodkach resocjalizacyjnych, zakładach karnych, ataki na personel w szpitalach psychiatrycznych, przychodniach); podstaw sprawnego komunikowania się i prowadzenia negocjacji, gwarantujących najwyższy stopień skuteczności działania; sposobów radzenia sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych; kontaktowania się z mediami i właściwego przekazywania informacji o zdarzeniach; prowadzenia mediacji. Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni (absolwentów studiów I stopnia lub absolwentów studiów II stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich), którzy: pracują lub zamierzają podjąć pracę w służbach mundurowych (policja, służba więzienna, straż miejska, wojsko, straż pożarna, straż graniczna, służby celne), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu; służą w jednostkach, likwidujących zagrożenia, spowodowane działaniami terrorystycznymi; pracują lub zamierzają podjąć pracę w instytucjach, zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa i porządku publicznego, rozwiązywaniem konfliktów, interwencją kryzysową, w szczególności dla pracowników banków, pracowników agencji detektywistycznych, linii lotniczych, pracowników społecznych (kuratorzy, personel ośrodków pomocy społecznej), pracowników szpitali psychiatrycznych, instytucji rządowych i pozarządowych związanych z reagowaniem w sytuacjach kryzysowych, duchowieństwa, dla nauczycieli i wychowawców, dla wszystkich wybranych grup ryzyka zawodowego, obciążonych wieloma aspektami niebezpieczeństwa i zagrożenia zewnętrznego (w tym pracownicy firm prywatnych); chcą doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne, zainteresowanych pracą na rzecz profilaktyki i rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Zdobyta wiedza, pozwoli w sposób efektywny, wykorzystać uprawnienia i zasoby podmiotów, wyszczególnionych w siatce bezpieczeństwa, do skutecznego zabezpieczenia działań negocjatora na miejscu zdarzenia i poza nim. Przygotowanie absolwentów kierunku Mediacji i negocjacji, poszerza kompetencje i umożliwia awans osobom, pracującym już w instytucjach, powiązanych z kierunkiem studiów. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Mediacji i Negocjacji, uzyskując kwalifikacje do pracy w szkołach, domach dziecka, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i poprawczych, itp. Zdobędą również kwalifikacje, które umożliwiają podejmowanie pracy mediacyjnej w instytucjach i organizacjach, zajmujących się pomocą w sytuacjach kryzysowych, będą mogli uzyskiwać wpis na listy mediatorów, prowadzone przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje i/lub korporacje zawodowe itp., które są udostępniane sądom cywilnym rodzinnym i gospodarczym, będą mogli także prowadzić własną działalność gospodarczą lub znaleźć zatrudnienie w istniejących ośrodkach mediacyjnych.

Adres

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Gdańsku
Gdańsk 80-557, ul. Marynarki Polskiej 15
tel. 58 341-98-51

Facebook