Uczelnie

Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Wydział:
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela absolwent: posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się; posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu; posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów; wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów; umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces; charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności; jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela. Studia podyplomowe dają uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole, realizując zakres pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej i metodyki w wymiarze wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podstawą organizacji studiów podyplomowych jest wykreowanie kompetentnego nauczyciela, posiadającego odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniem. Zdobycie wiedzy i umiejętności z psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów oraz komunikacji interpersonalnej, pozwoli na skuteczną realizację procesu kształcenia i wychowania. Kształcenie na studiach obejmuje przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Studia są adresowane do nauczycieli czynnych zawodowo oraz kandydatów na nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących z wyższym wykształceniem magisterskim lub licencjackim bez kwalifikacji pedagogicznych. Dają one uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkole, realizując zakres pedagogiki, psychologii, metodologii i dydaktyki ogólnej w wymiarze wymaganym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Adres

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Gdańsku
Gdańsk 80-557, ul. Marynarki Polskiej 15
tel. 58 341-98-51

Facebook