Uczelnie

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Wydział:
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Kierunek daje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej w niezwykle ważnym obszarze sfery bezpieczeństwa publicznego, przydatnej zarówno pracownikom administracji państwowej, jak i kandydatom ubiegającym się o przyjęcie do pracy w tym obszarze. Przygotowanie absolwentów kierunku „Profilaktyka społeczna i resocjalizacja” poszerza kompetencje osób pracujących już w instytucjach zajmujących się profilaktyką społeczną, resocjalizacją, pomocą społeczną dla rodzin, dziećmi z Domów Dziecka. Osoby zamierzające zatrudnić się w tym obszarze otrzymują kompleksową wiedzę z zakresu opieki, pomocy społecznej i resocjalizacji, zwiększając swoje szanse w procesie rekrutacji. Studia zapoznają słuchaczy z zasadami pracy resocjalizacyjnej, pomagają zdobyć umiejętności do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Program studiów obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu resocjalizacji, profilaktyki społecznej, diagnozy, psychologii. Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów różnych kierunków i specjalności studiów, posiadających dyplomy licencjackie i magisterskie. W szczególności kierunek adresowany jest do: funkcjonariuszy Policji oraz innych organów administracji publicznej; pracowników agencji ochrony, organizacji pozarządowych, społecznych i zawodowych kuratorów sądowych; funkcjonariuszy i pracowników zakładów karnych i aresztów śledczych; pracowników samorządowych powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, przeciwdziałania patologii oraz resocjalizacji; osób zamierzających podjąć pracę w tych obszarach. Słuchaczami mogą również być osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia, wolontariusze, osoby zaangażowane w organizacjach charytatywnych zajmujących się niesieniem pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Absolwenci studiów wyróżniać się będą kompetencjami obejmującymi rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu działań mających na celu rozpoznawania mechanizmów powstawania dewiacji społecznych oraz pozna metody pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej w środowiskach zamkniętych, takich jak: zakłady penitencjarne, poprawcze i ośrodki opiekuńczo-wychowawcze i szkolne. Zapozna się także z resocjalizacją i profilaktyką w środowisku otwartym, posiądzie umiejętność mediacji i negocjacji z osobami z trudnych środowisk. Absolwent specjalności Profilaktyka społeczna i resocjalizacja nabywa umiejętności w zapobieganiu, diagnozowaniu, niwelowaniu zachowań patologicznych oraz przywracaniu społeczeństwu osób zagrożonych patologią bądź skazanych na wykluczenie. Absolwent będzie mógł podjąć pracę między innymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych: w schroniskach dla nieletnich, pogotowiach opiekuńczych, sądach, domach dziecka, bursach, świetlicach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych i charytatywnych.

Adres

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Gdańsku
Gdańsk 80-557, ul. Marynarki Polskiej 15
tel. 58 341-98-51

Facebook