Uczelnie

Resocjalizacja i socjoterapia

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Wydział:
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

W trakcie realizacji studiów podyplomowych osoba przygotowująca się do wykonywania zawodu nauczyciela wybiera specjalność resocjalizacja lub socjoterapia. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne obejmuje opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii (w tym psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii) oraz z zakresu pedagogiki specjalnej. Dydaktyka specjalna obejmuje przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) specjalnej w stopniu elementarnym w odniesieniu do różnych rodzajów niepełnosprawności oraz niedostosowania społecznego, a w stopniu poszerzonym w odniesieniu do wybranego rodzaju niepełnosprawności lub niedostosowania społecznego i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych. Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo – wychowawczą, dydaktyczną i terapeutyczną z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością oraz niedostosowaniem społecznym oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno -pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się równolegle z realizacją komponentu 2 tego modułu. Praktyka odbywa się, w zależności od wybranej specjalności, w przedszkolu, szkole lub oddziale specjalnym lub integracyjnym (pod kierunkiem pedagoga lub psychologa szkolnego, nauczyciela wychowawcy klasy, nauczyciela wychowawcy świetlicy szkolnej) albo w placówce opiekuńczej, wychowawczej lub terapeutycznej realizującej działania na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie. Absolwent kończąc 2 semestralne studia w wymiarze 252 godzin jest przygotowany do zajmowania się problematyką przestępczości, różnego rodzaju dewiacjami młodzieży i dorosłych oraz dysfunkcjami rodziny. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalają szukać zatrudnienia zgodnie z resortowymi wymaganiami kwalifikacyjnymi, m.in. w: Pogotowiach opiekuńczych; Ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień; Instytucjach Resortu Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości; Aresztach śledczych i zakładach karnych dla dorosłych; Ośrodkach diagnostycznych; Ośrodkach adaptacji społecznej, i innych instytucjach pracujących z młodzieżą niedostosowaną społecznie. Podstawą organizacji studiów podyplomowych jest wykreowanie kompetentnego nauczyciela, posiadającego odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniem. Zdobycie wiedzy i umiejętności z psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów oraz komunikacji interpersonalnej, pozwoli na skuteczną realizację procesu kształcenia i wychowania. Kształcenie na studiach obejmuje przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek. (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii. Współprowadzącymi zajęcia praktyczne będą doświadczeni metodycy, trenerzy, którzy, na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą. Osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki uzyskują kwalifikacje do edukacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne uzyskują kwalifikacje do pracy w placówkach specjalnych w ramach danego przedmiotu (prowadzenia zajęć), posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych. Naukę mogą podjęć zarówno absolwenci studiów magisterskich jak i zawodowych. Dyplom ukończenia studiów to dodatkowy atut na rynku pracy.

Adres

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Gdańsku
Gdańsk 80-557, ul. Marynarki Polskiej 15
tel. 58 341-98-51

Facebook