Uczelnie

Zarządzanie BHP

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Wydział:
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Postępująca globalizacja, informatyzacja i internacjonalizacja życia społeczno-gospodarczego jest splotem zależności przynoszących wiele dodatnich skutków, ale i negatywnych konsekwencji. Szczególny niepokój budzą te, które dotykają bezpośrednio człowieka oraz podstaw jego egzystencji, w tym godnych, bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. O ważności tego zagadnienia świadczy, wieloletnie już funkcjonowanie takich między innymi organizacji i instytucji międzynarodowych jak: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (1995 r.); Europejska Sieć Promocji Zdrowia Pracowników w Miejscu Pracy (1995 r.); Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie (1993 r.); Europejska Fundacja na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (1975 r.); Międzynarodowa Organizacja Pracy (od 1919 r.). Bezpieczeństwo w zakładzie pracy – to wyzwanie, które jest niezwykle istotne w procesie dążenia ku europejskiemu i globalnemu społeczeństwu informacyjnemu. Przyszłość będzie wymagała, aby szeroko spojrzeć na bezpieczeństwo pracy, jako dziedzinę, w której mieścić będzie się nie tylko tradycyjnie rozumiana problematyka BHP, ale także ochrona, ratownictwo, ochrona informacji niejawnych, ochrona ppoż. i środowiska, jak również atmosfera pracy, dla której to coraz większego znaczenia nabiera przeciwdziałanie mobbingowi. Poważne podejście do tej problematyki wymagać będzie nadania jej odpowiedniej rangi, poczynając od strukturalnego usytuowania osoby odpowiedzialnej za jej realizację – zastępca dyrektora lub kierownika. Zawodowe przygotowanie tego typu pracowników, którzy byliby kompetentni do sprawowania funkcji kierowniczych, dydaktycznych oraz wychowawczych zarazem – to kolejne wyzwanie dla edukacji realizowanej w szkołach wyższych. Naprzeciw temu zapotrzebowaniu wychodzą proponowane studia podyplomowe „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”. Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy według standardów europejskich, zgodnych z założeniami zintegrowanych systemów zarządzania. Studia są adresowane w pierwszej kolejności do absolwentów wyższych uczelni, pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z organizacją i zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w firmach prywatnych, instytucjach, organach państwowych i samorządowych oraz edukowaniem z zakresu bezpieczeństwa i higieny życia, pracy, nauki i służby: kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania; etatowi pracownicy służby bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony i obrony w zakładach pracy; kandydaci na stanowiska specjalistów BHP w zakładach pracy; osoby związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem i reagowania kryzysowego; osoby zainteresowane samodoskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych. Absolwenci studiów podyplomowych „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” wyróżniać się będą kompetencjami obejmującymi rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania oraz edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Uzyskanie certyfikatu auditora wewnętrznego systemu zarządzenia BHP sprawi, że będą profesjonalnie przygotowani do koordynacji spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach, zgodnie z najnowszymi regulacjami prawnymi. Znacząco wzbogacą swoją wiedzę z psychologii społecznej, emocji i motywacji, szczególnie w aspekcie psychospołecznych uwarunkowań funkcjonowania zespołów pracowniczych, udoskonalą własne umiejętności z zakresu komunikowania społecznego, autoprezentacji oraz kreowania wizerunku własnego i firmy (zakładu pracy).

Adres

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Gdańsku
Gdańsk 80-557, ul. Marynarki Polskiej 15
tel. 58 341-98-51

Facebook