Uczelnie

Zarządzanie kryzysowe

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Wydział:
Wydział Studiów Społecznych w Gdańsku
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Problemy globalne skutkują wzrostem poziomu ogólnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. W określonym czasie mogą nie doprowadzać do kryzysu, jednak powodują duże trudności, które należy uwzględniać w codziennym kierowaniu państwem. Każda klęska, katastrofa lub stan zagrożenia, które ogólnie możemy określić mianem „sytuacji kryzysowej”, bez względu na przyczynę powstawania, dezorganizuje normalne życie, powoduje załamanie lub przeciążenie administracji i infrastruktury państwa lub jego części. Stan przygotowania państwa i jego obywateli do sytuacji kryzysowych można określić stopniem, w jakim wykazują oni gotowość do podjęcia działań w celu ochrony życia i mienia zarówno przed spodziewanym kataklizmem, jak i bezpośrednio po nim. Jednym z najważniejszych zadań stojących przed terenowymi organami administracji rządowej i samorządowej jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludności oraz nienaruszalności środowiska. Wiąże się to ze zorganizowaniem spójnego systemu przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom spowodowanym przez siły przyrody, rozwój cywilizacyjny lub ewentualny konflikt zbrojny. W systemie tym powinny być elementy profilaktyki, przyjęte rozwiązania organizacyjne i operacyjne oraz logistyczne, umożliwiające szybkie reagowanie na zaistniałe zagrożenia. System ten powinien także umożliwić efektywną koordynację działań ratowniczych prowadzonych przez profesjonalne służby oraz likwidację skutków zagrożeń, aż do przywrócenia stanu pierwotnego. Aby system taki działał prawidłowo, jednym z jego elementów jest właściwie przygotowana kadra kierownicza i administracyjna. Takie właśnie kwalifikacje uzyskają absolwenci studiów podyplomowych Zarządzanie Kryzysowe. Dostrzegając narastającą potrzebę przygotowania specjalistycznych kadr dla potrzeb zarządzania bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej, proponujemy studia podyplomowe Zarządzanie Kryzysowe. Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, które obejmują całokształt zagadnień w sferze przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym (działania prewencyjne), w trakcie ich trwania (zwalczanie, działania ratownicze), a także po ich zaistnieniu (likwidacja skutków) głównie dla organów terenowej administracji państwowej i samo-rządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa (m.in. wojska i służb państwowych. Zakres i tematyka kształcenia obejmie wybrane zagadnienia z ochrony ludności oraz zasad Zarządzania Kryzysowego wynikające z zadań pełnionych na różnych szczeblach administracji rządowej jak i samorządowej oraz wynikających ze specyfiki środowiska lokalnego. Celem proponowanych studiów podyplomowych jest przygotowanie specjalistów z zakresu zarządzania kryzysowego skutecznie działających w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa i mienia obywateli RP w gminach, w powiatach oraz w województwie. Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom co najmniej licencjata): pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym pojęciem zarządzania kryzysowego, kadry kierowniczej administracji publicznej i samorządowej (gmin, powiatów, województw); oraz wszystkich zainteresowanych problemami bezpieczeństwa społecznego w sytuacjach zagrożeń dla życia, zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, na poszczególnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej. Absolwenci studiów Zarządzanie Kryzysowe mogą znaleźć zatrudnienie w charakterze kierowników, specjalistów, doradców, ekspertów lub inspektorów w: Wydziałach lub Sztabach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz w instytucjach samorządowych różnych szczebli; Wojewódzkich Sztabach Wojskowych, Jednostkach Państwowej Staży Pożarnej i Policji (różnych szczebli); Formacjach Obrony Cywilnej Kraju i instytucjach związanych z reagowaniem kryzysowym; strukturach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Ponad to słuchacze uzyskają umiejętności: wdrażania nowoczesnych systemów Zarządzania Kryzysowego, wynikających z rodzaju pełnionych funkcji na zajmowanych stanowiskach, w strukturach organizacyjnych na poszczególnych poziomach administracji; sprawnej identyfikacji zagrożenia i reakcji na nie w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz Systemu Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania; roli administracji samorządowej w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej oraz interpretacją zmian w ustawach samorządowych oraz w prawie wodnym.

Adres

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Gdańsku
Gdańsk 80-557, ul. Marynarki Polskiej 15
tel. 58 341-98-51

Facebook